Бойко - чист, Пеевси - чист, Горанов - чист! 100% ефективност в "изпирането" на политици... Пл.Георгиев - перач №1 на политици в Републиката...


Можеха и да не си правят труда от тази комисия:)
Какъв конфликт на интереси има в това финансовият министър да живее без пари в чужд апартамент и то в комплекс на олигарх, който на скоро купи една от големите ефирни телевизии!
Явор Дачков, Фейсбук
А Пламен Георгиев се очертава като най-добрия "професионалист" по "пране" на политици.
След като изкара Бойко Борисов "неизвестно лице" в скандала "Мишо Бирата", сега установи и, че е напълно легално министър да живее в зле прикрит имот на олигарх :) Ако иската да сте чисти като сълза, трябва Георгиев да ви провери :)
А, забравихме - той провери и Пеевски. И той - чист, недокоснат, като патриархална мома за женене... 
...
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество не установи нарушение на финансовия министър Владислав Горанов.
Това стана ясно от публикуваното решение на КПКОНПИ във връзка с разпоредената проверка относно жилището на Горанов, съобщава "Труд".
КПКОНПИ не установи конфликт на интереси на Владислав Горанов
Цялото решение:
Днес, 20.02.2019 година, в град София, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в състав:
Председател: Пламен Георгиев
Заместник – председател: Антон Славчев
Член: Антоанета Цонкова
Член: Пламен Йоцов
Член: Силвия Къдрева

У С Т А Н О В И:
Производството е образувано въз основа на докладна записка на директора на дирекция „Противодействие на корупцията“ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ и към него са приобщени медийни публикации за евентуален конфликт на интереси по отношение на Владислав Горанов, както и сигнал на ***, касаещ същото лице.
Производството е образувано против Владислав Иванов Горанов – министър на финансите на Република България.
По същество, твърденията в докладна записка на директора на дирекция „Противодействие на корупцията“ на КПКОНПИ, медийните публикации и сигнала на *** са идентични, а именно, че Владислав Горанов ползва безплатно апартамент, който му е предоставен от неговия кръстник И.С. в комплекс „***“, който е собственост на С.С. В сигнала се твърди, че Горанов ползва апартамента от 2012г. и до момента не е декларирал тази облага. В същото време, синът на И.С. – Х.С. е започнал работа в Министерството на финансите. Посочва се и фактът, че, като експерт е и участвал в комисии по обществени поръчки по времето когато Горанов е бил министър на финансите.
Други изложени твърдения са, че Владислав Горанов е надзиравал строежа и посещавал луксозна вила във вилна зона ***, която е на името на С.С., съпруга на И.С.
С оглед на твърденията в медийните публикации, както и в постъпилия в КПКОНПИ сигнал, Комисията е изискала и събрала следните доказателства: писмо с изх. №37-00-369/12.12.2018г. на главния секретар на Министерството на финансите; молба от Х.С. от 06.02.2015г.; докладна записка №93-28-36/09.02.2015г. от М.П. – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“; Автобиография на Х.С.; удостоверение №20-130/29.01.2015г. от Националния център за информация и документация; заявление с вх. №8/09.02.2015г. от Х.С.; декларация по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител от Х.С. от 09.02.2015г.; декларация по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ (отм.), декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ (отм.), подадени от Х.С. на 09.02.2015г.; декларация във връзка с прилагането на чл.17, ал.2 от ЗПУКИ (отм.), подадена от Х.С. на 09.02.2015г.; заповед № П-130/09.02.2015г. на министъра на финансите; длъжностна характеристика за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално-правен“; Молба от Х.С. от 21.12.2015г.; Заповед № П-497/23.12.2015г. на министъра на финансите; справка за получените възнаграждения на служителите, заемали длъжноста „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“ в МФ за периода от 09.02.2015г. до 31.12.2015г., справка от Агенция по обществените поръчки с изх. №22-00-48/11.12.2018г.
Направени са съответните справки в НБД „Население“, в Имотен регистър, както и в Търговския регистър.
По реда на чл.72, ал.5 от ЗПКОНПИ Владислав Горанов е изслушан от КПКОНПИ на 06.02.2019г. По време на изслушването, обективирано в Протокол №868/06.02.2019г., Горанов твърди, че жилището, което е декларирал в декларацията си пред КПКОНПИ ползва от 2012г. и му е предоставенo от неговия кръстник И.С., като той заплаща всички разходи, свързани с ползването на жилището – битови сметки и данъците. По отношение на И.С. твърди, че се познават от 2001г., когато той е бил директор на дирекция в Министерството на финансите и запознанството им е преминало в приятелство и в последствие С. е станал негов кръстник, както и на двамата му сина.
През месец май 2012 г., когато се е случило силното земетресение в Пернишка област Владислав Горанов е обитавал заедно със семейството си апартамент на 10 етаж. Към онзи момент децата му са били много малки, неговата съпруга се е изплашила за тях и уплахата се е превърнала в проблем по отношение на обитаването на жилището. В неформален разговор Горанов е споделил за това с И.С. и той му е предложил да се преместят да живеят в жилището, което е закупено от неговото семейство и към онзи момент същото не се е ползвало. Горанов приел и се преместили със семейството му в процесното жилище.
По отношение на назначаването на сина на И.С. – Х.С. в Министерството на финансите, Горанов заявява, че никой от семейство С. не го е търсил за съдействие. Получил е докладна записка от М.П., в която се предлага да се назначи лицето по заместване на командирован в Брюксел служител, на длъжност младши експерт. М.П. е провела предварителен разговор с Х.С. и е установила, че същият притежава много добра професионална квалификация, много по-висока от изискванията за заемане на длъжността младши експерт.
Горанов твърди, че в периода от 2009г. до настоящия момент, след извършена справка в Министерството на финансите, не се е установило И.С. или С.С., както и всички фирми, в които те имат участие, да са участвали в обществени поръчки, които да са били в предметния обхват или в ресора на Министерството на финансите.
По отношение на твърденията в медийните публикации за това, че Горанов е посещавал луксозна вила в м. ***, той твърди, че не е негова собственост, а е ходил при собственика й – И.С., с който са в близки отношения.
На основание чл.44 от АПК, Комисията е снела сведения от неучастващи в производството лица, а именно от Х.С., С.С., И.С., Л.Ф. – и.д. директор на дирекция ЧРАО в МФ към момента на назначаване на Х.С. в министерството и М.П. – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ в МФ към момента на назначаване на Х.С. в министерството.
Видно от протоколите за даване на сведения от неучастващи в производството лица, твърденията на всяко едно от тях потвърждава изложената от Горанов фактическа обстановка.
След като обсъди събраните в хода на административното производство доказателства, комисията установи следното от фактическа страна:
Видно от писмо с вх. № ЦУ 01/16606/04.12.2018г. на главния секретар на Министерския съвет, с решение на Народното събрание от 07.11.2014г. за избиране на Министерски съвет на Република България Владислав Горанов е избран за министър на финансите и е изпълнявал тази длъжност до 27.01.2017г., от която дата с Указ №58 на Президента от 24.01.2017г. е назначено служебно правителство.
Владислав Иванов Горанов е министър на финансите на Република България, видно от приложеното към преписката Решение за избиране на Министерски съвет на Република България, прието от 44-то Народно събрание, на основание чл.84, т.6 и чл.108 от Конституцията на Република България и приложения по преписката клетвен лист. Той е положил клетва на 04.05.2017г.
Подал е в законоустановения срок декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ (отм.) с вх. № АД-703-16-3/09.05.2017г. и декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ (отм.).
Горанов е подал и декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ с вх. № Г89/08.06.2018г., като в т.1.2. Чуждо недвижимо имущество, към Раздел I Недвижимо имущество е декларирал, че ползва безвъзмездно апартамент в гр. С. с разгърната застроена площ от 180 кв.м. от 2012г.
С писмо с вх. № ЯПК-141/14.12.2018г. са представени на КПКОНПИ разпечатки от системата за плащане чрез Интернет ***, удостоверяващи всички извършени плащания на сметки за потребена електроенергия, топлоенергия и вода за периода от месец юли 2012г. до месец ноември 2018г. В материалите по преписката са налични разписки, удостоверяващи плащания на сумите за месечни такси за поддръжка и управление на имота за периода от месец юли 2012г. до месец ноември 2018г., както и разписки, удостоверяващи, че плащания на сумите за данък сгради и такса смет на имот, находящ се в гр. С., ***. Видно от тези документи същите са заплащани от Владислав Горанов.
С молба от 06.02.2015г., Х.И.С. изразява желанието си да бъде назначен в Министерството на финансите на длъжност „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално правен“, считано от 09.02.2015г. по заместване на К.В.Д., който е дългосрочно командирован в чужбина.
Видно от докладна записка с изх. № 93-28-36/09.02.2015г., М.П. – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ докладва на министър Горанов, че служител от управляваната от нея дирекция е командирован за срок от 4г. в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз. С оглед кадровото обезпечение е необходимо да бъде назначен служител по заместване, притежаващ необходимите знания и умения.
В съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител П. предлага на посочената по-горе длъжност да бъде назначен Х.С., считано от 09.02.2015г.
Със заявление с вх. № 08/09.02.2015г., Х.С. заявява желанието си пред Владислав Горанов в качеството му на министър на финансите да бъде назначен на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално-правен“.
Със заповед № П-130/09.02.2015г. на Владислав Горанов – министър на финансите на Република България, на основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.9, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за държавния служител, Х.И.С. е назначен на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално-правен“ в Министерството на финансите по заместване на К.В.Д., който отсъства дългосрочно и със срок на изпитване – 1 г., считано от 09.02.2015г.
Х.С. е подал декларация – Приложение №2 към чл.2, ал.4 от Наредбата за документите за заемане на държавна служба на 09.02.2015г.; декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ (отм.); декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ (отм.) на 09.02.2015г. и декларация във връзка с прилагането на чл.17, ал.2 от ЗПУКИ (отм.) на 09.02.2015г.
Видно от писмо с вх. № ЦУ 01/4813/11.02.2019г. на Т.Г. – главен секретар в Министерството на финансите, за периода, в който Х.С. е заемал длъжността „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“ е получавал възнаграждение, което не се различава от възнагражденията, получавани от служителите, заемащи същата длъжност, в същата дирекция, за същия период. Х.С. не се е ползвал с привилегии, които да го поставят в различно от останалите служители положение.
С молба от 21.12.2015г. до Владислав Горанов – министър на финансите, Х.С. изразява желанието си да му бъде прекратено служебното правоотношение по взаимно съгласие на основание чл.103, ал.1, т.1 от ЗДСл, считано от 28.12.2015г.
Със заповед № П-497/23.12.2015г. на Владислав Горанов – министър на финансите, служебното правоотношение с Х.С. е прекратено.
В хода на производството са установени дружествата, в които имат участие И.Х.С. и С.Р.С., както следва:
„***“ ООД, с ЕИК: *** и адрес на управление в ***. Основната дейност е консултантска дейност по стопанско управление. Съдружници в капитала са: С.Р.С. и Фондация „***“ с ЕИК ***.
„***“ ЕООД, с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Едноличен собственик на капитака към момента на постановяване на настоящото решение е „***“ ЕООД, като до 27.12.2016г. съдружник в капитала на дружеството е било „***“ ООД, когато това обстоятелство е заличено.
„***“ АД, с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Основната дейност на дружеството е търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки. Член на съвета на директорите е И.Х.С.
„Фондация „***““ е с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Член на управителния съвет и представляващ фондацията е И.Х.С.
„***“ ЕООД с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Едноличен собственик на капитала към момента на постановяване на настоящото решение е „***“ ЕООД, като до 17.02.2009г. съдружник е била С.С., когато обстоятелството е заличено.
„***“ ООД с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Съдружник и управител на дружеството е С.Р.С.
ЕТ „***“ с ЕИК *** и със седалище и адрес на управление в ***.
„***“ ООД с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Към момента на постановяване на настоящото решение, съдружници в капитала на дружеството са Д.А.М. и Н.Ж.М. До 15.03.2011г. съдружник в капитала е била С.С., когато обстоятелството е заличено.
„***“ ООД, с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Съдружник в капитала на дружеството е С.Р.С.
„***“ ЕООД с ЕИК *** и със седалище и адрес на управление в ***. Едноличен собственик на капитала на дружеството е С.Р.С.
„***“ ЕООД с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Едноличен собственик на капитала на дружеството е С.Р.С.
„***“ ЕООД с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Едноличен собственик на капитала на дружеството е С.Р.С.
„***“ ЕООД с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Едноличен собственик на капитала на търговското дружество е „***“ ООД, а управител е С.Р.С.
Видно от писмо с вх. № ЦУ 01/17293/13.12.2018г. на главния секретар на Министерство на финансите, в наличните регистри и документи в Министерството на финансите и административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството (Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция по обществени поръчки, Държавна комисия по хазарта, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Национален компенсационен жилищен фонд) към момента на изпращане на писмото не са били налице данни от 30.07.2009г. за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, в които да са взели участие следните юридичеки лица и еднолични търговци: „***“ ООД; „***“ ЕООД; „***“ АД; „Фондация „***““; „***“ ЕООД; „***“ ООД; ЕТ „***“; „***“ ООД; „***“ ООД; „***“ ЕООД; „***“ ЕООД; „***“ ЕООД и „***“ ЕООД.
От цитираното писмо е видно, че при допълнително извършен преглед на електронните регистри на постъпилите оферти по Инструмента Шенген за периода 2008-2010г. не се е установило участие на горепосочените юридически лица и еднолични търговци в процедурите за възлагане на обществени поръчки по Инструмента Шенген.
Изискана е справка от Агенция по обществени поръчки дали има сключени договори с някое от горепосочените дружества, в които имат участие И.Х.С. и С.Р.С. Видно от отговора след проверка в Регистъра на обществените поръчки се установява, че е налице само един сключен договор с фирма „***“ ООД по поръчка, възложена през 2010г. от община Я.
От направена справка в НБД „Население“ към МРРБ е видно, че Р.А.Г. е съпруга на Владислав Горанов, И.Д.Г. е негов баща, М.Д.В. е негова майка, а Д.И.Г. е негов брат.
С.Р.С. е съпруга на И.Х.С., а Х.И.С. в негов син.
От направена справка в Имотен регистър е видно, че апартамент с площ-181.400 кв.м., находящ се в гр. С., *** е собственост на С.Р.С. от 17.05.2011г.
УПИ с площ 640 кв.м., парцел I, пл. №1,2 в кв. 14 по рег. План на в.з. „***“, Община С. и УПИ с площ 766 кв.м., парцел II, пл. № 3 в кв. 14 по рег. План на в.з. „***“, Община С. са собственост на С.Р.С. от 13.11.2003г.
В хода на производството е установено, че Х.С. е участвал в една обществена поръчка за времето докато е изпълнявал длъжността младши експерт в Министерството на финансите, а именно:
Със заповед № ЗМФ-457/22.05.2015г. на главния секретар на Министерството на финансите е назначена комисия в състав: М.М. – началник на отдел „МФУЕС“ в дирекция „ИФП“ в Министерство на финансите; Х.С. – младши експерт в дирекция „ИФП“ и Е.Г. – главен експерт, отдел „ОПИД“, дирекция „ФУС“. За резервен член е определен П.П. – държавен експерт в отдел „ОПИД“, дирекция „ФУС“, която да разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Актуализация и надграждане на мултифункционален инструмент за моделиране Сибила“
Видно от протокол от 22.05.2015г., определената със горецитираната заповед на главния секретар на МФ комисия прави предложение договор за изпълнение на поръчката с предмет „Актуализация и надграждане на мултифункционален инструмент за моделиране Сибила“ да бъде сключен с Обединение „***“. Обединение „***“ включва следните съдружници: „***“ ЕООД и „***“ ООД, при водещ член на обединението „***“ ЕООД.
„***“ ЕООД с ЕИК *** е със седалище и адрес на управление в ***. Управител на дружеството е М.Б.С.–П., а едноличен собственик на капитала на същото е „***“ – чуждестранно юридическо лице.
„***“ ООД е с ЕИК *** и със седалище и адрес на управление в ***. Съдружници и управители са К.И.Г. и Р.И.С. – Г.
Видно от приложените по преписката документи нито една от участващите в посочената обществена поръчка фирми няма свързаност с родителите на Х.С.
Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи следното от правна страна:
Лицето, подало сигнала е идентифицирано по реда на чл.48, ал.1 от ЗПКОНПИ.
Твърденията в сигнала касаят упражнени правомощия, извършени в периода на действие на ЗПУКИ (отм.).
Тъй като конфликтът на интереси е административно нарушение, то спрямо него следва да се вземе предвид принципът на чл.3, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания и приложение да намери законът, който е бил в сила по време на извършването на нарушението.
В конкретния случай това означава, че спрямо твърденията в сигнала следва да се приложи ЗПУКИ (отм.), доколкото твърдените нарушения са извършени в периода на действие на ЗПУКИ (отм.).
За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл.2 от ЗПУКИ (отм.), следва да са налице три кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо публична длъжност, наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.
Легалните дефиниции на понятията частен интерес и облага се съдържат в чл.2, ал.2 и ал.3 от ЗПУКИ(отм.). Частен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето, заемащо публична длъжност или за свързаното с него лице, т.е. за да е налице частен интерес, следва да има реална възможност за настъпване на облага. Облага е всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по – ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
Владислав Иванов Горанов в качеството си на министър на финансите е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.4 от ЗПУКИ (отм.) и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ.
В хода на производството се установи, че Р.А.Г. е съпруга на Владислав Горанов, И.Д.Г. е негов баща, М.Д.В. е негова майка, а Д.И.Г. е негов брат и като такива са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.) и §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ.
С.Р.С. е съпруга на И.Х.С., а Х.И.С. е негов син.
В хода на производството се установи, че между Владислав Горанов и И.С., между Горанов и С.С., както и между Владислав Горанов и Х.С. не е налице свързаност по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.) и §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ.
Фактът, че И.С. е кръстник на Владислав Горанов е потвърден от последния по време на изслушването му пред Комисията. Такъв тип свързаност не попада в §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.), и в §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ. Поради това се изключва възможността да бъде направен извод за наличието на свързаност между лицата.
Видно от подадената от Владислав Горанов декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ с вх. № Г89/08.06.2018г., в т.1.2. Чуждо недвижимо имущество, към Раздел I Недвижимо имущество е декларирал, че ползва безвъзмездно апартамент в гр. С. с разгърната застроена площ от 180 кв.м. от 2012г.
В хода на производството се установи, че цитираният в декларацията имот е собственост на С.С., с която Владислав Горанов не се намира в условията на свързаност по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.) и §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ.
Видно от представеното писмо с вх. № ЯПК-141/14.12.2018г., плащания на сметки за потребена електроенергия, топлоенергия и вода за периода от месец юли 2012г. до месец ноември 2018г. са извършвани от Владислав Горанов. Той е заплащал и месечните такси за поддръжка и управление на имота за периода от месец юли 2012г. до месец ноември 2018г., както и данък сгради и такса смет на имот, находащ се в ***.
По същество Комисията проверява две твърдения за конфликт на интереси. Едното е във връзка с упражнени правомощия по служба, касаещи възлагане на обществени поръчки на фирми, свързани с И. и С.С. и ползване на имоти – апартамент, находящ се в гр. С. и вила във вилна зона ***. Второто твърдение касае упражнено правомощие по служба във връзка с назначаването на младши експерт Х.С. и ползване на имоти – апартамент, находящ се в гр. С. и вила във вилна зона ***.
По отношение на твърденията касаещи спечелени обществени поръчки се установи следното:
Извършена е проверка относно това, дали търговски дружества, чиито еднолични собственици на капитала или съдружници са И.С. и С.С., са печелили обществени поръчки. Видно от писмо с вх. № ЦУ 01/17293/13.12.2018г. на главния секретар на Министерство на финансите, в наличните регистри и документи в Министерството на финансите и административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството (Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция по обществени поръчки, Държавна комисия по хазарта, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Национален компенсационен жилищен фонд) не са налице данни за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, в които да са взели участие: „***“ ООД; „***“ ЕООД; „***“ АД; „Фондация „***““; „***“ ЕООД; „***“ ООД; ЕТ „***“; „***“ ООД; „***“ ООД; „***“ ЕООД; „***“ ЕООД; „***“ ЕООД и „***“ ЕООД.
От цитираното писмо е видно, че при допълнително извършен преглед на електронните регистри на постъпилите оферти по Инструмента Шенген за периода 2008-2010г. не се е установило участие на горепосочените юридически лица и еднолични търговци в процедурите за възлагане на обществени поръчки по Инструмента Шенген.
След извършена цялостна проверка дали има сключени договори с някое от горепосочените дружества, в които имат участие И.Х.С. и С.Р.С., се установи, че е налице само един сключен договор с фирма „***“ ООД по поръчка, възложена през 2010г. от община Я. Всяка община има собствен бюджет и съгласно чл.2 от Закона за общинските бюджети тези средства се управляват от органите на местното самоуправление и местната администрация. Общините не са второстепенни разпоредители с бюджета по бюджета на Министерството на финансите. Те управляват независимо своя бюджет, поради което длъжностно лице от Министерството на финансите не би могло да извърши действие по служба, с което да повлияе върху избора на изпълнител по обществена поръчка.
Видно от горното Владислав Горанов не е упражнил правомощия по служба по отношение на цитираните търговски дружества.
По отношение на твърденията за това, че Горанов е надзиравал и ползвал луксозна вила във вилна зона ***, в хода на производството, Комисията установи, че УПИ с площ 640 кв.м., парцел I, пл. №1,2 в кв. 14 по рег. план на в.з. „***“, Община С. и УПИ с площ 766 кв.м., парцел II, пл. № 3 в кв. 14 по рег. План на в.з. „***“, Община С. са собственост на С.Р.С. от 13.11.2003г. Владислав Горанов не се намира в условията на свързаност по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм. ) и §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ със С.С. В хода на производството не се събраха данни, че Владислав Горанов е ползвал посочения имот.
Предвид изложеното, се налага извода, че е налице само един от елементите на състава на конфликт на интереси по чл.2 от ЗПУКИ (отм.), респективно чл.52 от ЗПКОНПИ, а именно: лице заемащо публична длъжност и лице, заемащо висша публична длъжност (Владислав Иванов Горанов). Липсват обаче упражнени от лицето правомощия по служба, както и наличието на частен интерес, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията по служба от страна на Владислав Иванов Горанов. Липсата на който и да е елемент от понятието „конфликт на интереси“ обуславя извод за невъзможност за нарушаване на забраните по Глава Втора от ЗПУКИ (отм.), които представляват негова проявна форма и за липсата на конфликт на интереси по смисъла на чл.2 от ЗПУКИ (отм.).
В хода на производството се установява, че Х.И.С. е назначен на длъжност „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално правен“ в Министерството на финансите в съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител по заместване на служителя К.В.Д., който е бил командирован за срок от 4г. в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.
Съгласно чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител, държавният служител може да бъде назначаван за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от три месеца.
Съгласно чл.15, ал.2 от с.з., служебното правоотношение по ал.1 може да възникне и без провеждане на конкурс при спазване на условията за назначаване.
В конкретния случай, назначаването се е реализирало след докладна записка от М.П. – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Минитерството до финансите до министър Горанов, с която се изисква одобрение Х.С. да бъде назначен на съответната длъжност, като се посочва, че същият е представил в предварително интервю автобиография и съпътстващи документи, демонстрирал е висока компетентност и познания в областта на работа, които надвишават не само минималното, но и средното ниво на компетентност за заемане на длъжността.
С издаването на заповед № П-130/09.02.2015г., на основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.9, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за държавния служител, Х.И.С. е назначен на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално-правен“ в Министерството на финансите по заместване. С този акт Владислав Горанов е упражнил свое правомощие по служба. Спазени са всички законови изисквания и не е нарушена процедурата, предвидена в чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
По отношение на полученото от Х.С. възнаграждение за периода, в който е бил служител в Министерството на финансите, в хода на производството се установи, че същият не е получавал възнаграждение, което да се различава от това, което е получавано от останалите служители в същата дирекция, заемащи същата длъжност, за същия период.
Във връзка с изпълнението на служебните си задължения, Х.С. като младши експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално-правен“ в Министерството на финансите, е бил част от състава на една комисия, определена със заповед на главния секретар на Министерството на финансите, която е провела процедурата по обществена поръчка с предмет: „Актуализация и надграждане на мултифункционален инструмент за моделиране Сибила“.
Договорът е сключен с обединение „***“, което включва следните съдружници: „***“ ЕООД и „***“ ООД, при водещ член на обединението „***“ ЕООД. В хода на производството не се установи И.С. или С.С. да са били участници в капитала на някое от търговските дружества, участвали в процед урата.
От значение за установяване или не установяване на конфликт на интереси е конкретно поведение на лицето, заемащо публична длъжност при изпълнение на правомощията му по служба, както и дали това поведение е в частен интерес – негов или на свързано с него лице.
От събраните по преписката доказателства не се установи наличието на свързаност между Горанов и Х.С. по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.) и §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ.
Предвид изложеното, се налага извода, че са налице два от елементите на състава на конфликт на интереси по чл.2 от ЗПУКИ (отм.), респективно чл.52 от ЗПКОНПИ, а именно: лице заемащо публична длъжност и лице, заемащо висша публична длъжност (Владислав Иванов Горанов) и упражнено правомощие по служба – издаване на заповед № П-130/09.02.2015г. Липсва обаче частен интерес, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията по служба от страна на Владислав Иванов Горанов. Липсата на който и да е елемент от понятието „конфликт на интереси“ обуславя извод за невъзможност за нарушаване на забраните по Глава Втора от ЗПУКИ (отм.), които представляват негова проявна форма и за липсата на конфликт на интереси по смисъла на чл.2 от ЗПУКИ (отм.).
Предвид изложеното, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на основание чл.74, ал.1 и 2 от ЗПКОНПИ
РЕШИ:
НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Владислав Иванов Горанов с ЕГН ***, лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.4 от ЗПУКИ (отм.) и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, поради липса на възлагане на обществени поръчки на фирми, свързани с И. и С.С. и свързаното с тях ползване на имоти – апартамент, находящ се в гр. С., *** и вила във вилна зона *** – УПИ с площ 640 кв.м., парцел I, пл. №1,2 в кв. 14 по рег. план на в.з. „***“, Община С. и УПИ с площ 766 кв.м., парцел II, пл. № 3 в кв. 14 по рег. План на в.з. „***“, Община С., поради липса на упражнени правомощия по служба.
НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Владислав Иванов Горанов с ЕГН *** – лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.4 от ЗПУКИ (отм.) и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, във връзка с издаването на заповед № П-130/09.02.2015г. и ползване на имоти – апартамент, находящ се в гр. С., *** и вила във вилна зона *** – УПИ с площ 640 кв.м., парцел I, пл. №1,2 в кв. 14 по рег. план на в.з. „***“, Община С. и УПИ с площ 766 кв.м., парцел II, пл. №3 в кв. 14 по рег. План на в.з. „***“, Община С., поради липса на частен интерес, негов или на свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.), респективно §1, т.15 от ЗПКОНПИ.
Препис от решението да се изпрати ведно с цялата административна преписка на Софийска градска прокуратурата, с оглед преценка за реализиране на правомощията по чл.76, ал.2 от ЗПКОНПИ.
Препис от решението да се изпрати на Върховна касационна прокуратурата по пр. пр. №14403/2018г. по описа на ВКП.

No comments:

Post a Comment